I. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Firmę PROTEKST Komputer, reprezentowaną przez Mariusza Ławrynowicza – Właściciela, ul. Głogowska 1, 67-400 Wschowa NIP: 697-103-13-83 dostępu do usług hostingowych.
 2. Definicje:
  • Usługodawca – firma PROTEKST Komputer.
  • Klient – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań.
  • Usługi hostingowe -usługi polegające na udostępnieniu Klientowi powierzchni dysku na serwerze Usługodawcy, umożliwieniu dostępu do serwera Usługodawcy poprzez protokół FTP oraz zapewnieniu transferu danych na poziomie pozwalającym na swobodne ich odczytywanie oraz zapisywanie.
 3. Regulamin Świadczenia Dostępu do Usług Hostingowych stanowi podstawę Umowy zawartej z Klientem.
 4. Przesłanie podpisanej Umowy Dostępu do Usług Hostingowych jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.

II. Zawarcie Umowy:

 1. Zamówienie dostępu do usług hostingowych następuje w formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony.
 2. Wzór Umowy oraz Regulaminu zostaje wysłany do Klienta pocztą email z pytaniem o akceptację warunków.
 3. Po akceptacji Klienta, Usługodawca drukuje dwa egzemplarze Umowy oraz Regulamin Świadczenia Dostępu do Usług Hostingowych. Na obu egzemplarzach Umowy składa swoje podpisy oraz przystawia firmową pieczątkę.
 4. Podpisane przez Usługodawcę oryginały Umowy oraz Regulamin zostają wysłane do Klienta pocztą tradycyjną, listem poleconym lub przedłożone w siedzibie Klienta.
 5. Zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie przez Klienta dwóch jej egzemplarzy i przesłanie jednego z nich, pocztą tradycyjną, pod adres siedziby Usługodawcy.
 6. Jako dzień zawarcia Umowy przyjmuje się datę w niej podaną.
 7. Umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy z możliwością jej rozwiązania zgodnie z pkt. III.
 8. Dostęp do usług hostingowych zostaje aktywowany w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie podpisanego jednego egzemplarza Umowy.
 9. Usługodawca zobowiązany jest przekazać Klientowi dane dostępowe takie jak adres serwera usług hostingowych, identyfikator oraz hasło.
 10. Aby przyspieszyć aktywację, po podpisaniu Umowy, można ją zeskanować i przesłać na adres email Usługodawcy. Możliwe jest też wysłanie jej faksem pod numer podany przez Usługodawcę.
 11. Jeśli w ciągu 14 dni, od daty podanej na Umowie, Usługodawca nie otrzyma podpisanego przez Klienta oryginalnego jej egzemplarza, mimo przesłanej kopii w formie elektronicznej lub faksem, dostęp do usług hostingowych zostanie zablokowany.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Umowie oraz w Regulaminie w porozumieniu z klientem wg następujących zasad:
 • Nowa Umowa i Regulamin zostaną wysłane do Klienta w formie elektronicznej.
 • Po ich akceptacji, oryginały podpisane przez Usługodawcę zostaną wysłane do Klienta pocztą tradycyjną lub przedłożone w siedzibie Klienta.
 • Zmiany zostaną wprowadzone w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie podpisanego jednego egzemplarza Umowy.
 • Klient ma prawo odstąpić od podpisania Umowy. Szczegóły zostały podane w punkcie III podpunkt 3.

III. Rozwiązanie Umowy:

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron na podstawie pisemnego wypowiedzenia przesłanego na 30 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
 2. Jeśli wypowiedzenie zostanie przesłane na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, Umowa będzie obowiązywać do czasu zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego oraz przez następny pełny okres rozliczeniowy. Dopiero po tym czasie zostanie rozwiązana.
 3. W przypadku zmiany Umowy lub Regulaminu przez Usługodawcę, Klient ma prawo odstąpić od podpisania nowej Umowy. W takim wypadku Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie lub poprzez email w celu poinformowania go o zakończeniu współpracy. Dostęp do usług hostingowych zostanie wyłączony z końcem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy, w przypadku, gdy Klient, w sposób rażący, narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

IV. Warunki płatności:

 1. Opłaty abonamentowe za dostęp do usług hostingowych podane zostały w aktualnej Umowie lub Aneksie.
 2. Faktury VAT wystawiane będą po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego trwającego jeden miesiąc kalendarzowy w ostatnim dniu miesiąca, przy czym pierwsza faktura obejmować będzie wyrównanie abonamentu, którego wielkość zostanie obliczona na podstawie ilości dni od daty zawarcia Umowy do zakończenia aktualnego miesiąca.
 3. Do abonamentu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 4. Opłata abonamentowa będzie płatna przelewem, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury VAT, na konto określone na fakturze.
 5. W przypadku opóźnień w płatnościach Usługodawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
 6. Jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury VAT, płatność nie zostanie uregulowana, dostęp do usług hostingowych zostanie zablokowany, a ponowne jego przywrócenie nastąpi po zaksięgowaniu płatności. Okres, w którym dostęp do usług hostingowych był zablokowany z powodu opóźnień w płatnościach nie zostanie odliczony od kwoty abonamentu.

V. Odpowiedzialność Usługodawcy:

 1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić klientowi stały i nieprzerwany dostęp do usług hostingowych.
 2. W przypadku awarii systemu lub serwerów Usługodawcy, powodującej brak dostępu do usług hostingowych, gdy czas awarii przekroczy 24 godziny, abonament Klienta za miesiąc, w którym wystąpiła awaria, zostanie obniżony o 10%. Jeśli długość awarii przekroczy 5 dni roboczych, abonament Klienta za miesiąc, w którym wystąpiła awaria, zostanie obniżony o 100%.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych związanych z obsługą lub konserwacją systemu lub serwerów. O przerwach tych Klienci będą informowani poprzez pocztę email.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w dostępie do usług hostingowych spowodowane:
  • naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta
  • klęskami żywiołowymi
  • działaniem czynników i osób trzecich, którym Usługodawca nie mógł zapobiec
  • udostępnieniem osobom trzecim lub nienależytym zabezpieczeniem danych autoryzacyjnych przez Klienta (identyfikator, hasło)
 5. Klient ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej, dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

VI. Odpowiedzialność i obowiązki Klienta:

 1. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 2. Klient zobowiązuje się wykorzystywać usługi hostingowe do celów zgodnych z prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług hostingowych. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych jak też za świadczone przez Klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.
 3. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, nielegalne oprogramowanie), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników firmy PROTEKST Komputer (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach -systemy bannerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.) prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.
 4. Klient zobowiązuje się zachować identyfikator oraz hasło dostępu do usług hostingowych w tajemnicy i nie udostępniać ich osobom trzecim. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta i rozwiązać Umowę z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, jeśli uzna, że Klient udostępnia dane autoryzacyjne osobom trzecim lub dopuszcza się innych nadużyć powodujących straty na rzecz Usługodawcy.
 5. Klient ma prawo zrezygnować z dostępu do usług hostingowych, na warunkach opisanych w punkcie III.
 6. Klient winien posiadać aktualną kopię materiałów zamieszczonych na dysku serwera. Usługodawca wykonuje kopie bezpieczeństwa plików, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane klienta umieszczone na wykupionej usłudze hostingowej, jak też za ich uszkodzenie lub utratę.

VII. Postępowanie reklamacyjne:

 1. Reklamacja Klienta w związku z nienależytym świadczeniem dostępu do usług hostingowych powinna zostać przysłana na adres Usługodawcy w formie pisemnej i określać:
  • dane osobowe oraz numer Klienta, umożliwiające jego identyfikację
  • zarzuty wobec Usługodawcy
  • okoliczności uzasadniające reklamację
 2. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację, w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma reklamacyjnego. W piśmie tym Usługodawca ustosunkowuje się do zarzutów Klienta, wskazując rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.